Language Assistance

Español: 
Si habla español, dispone sin cargo alguno de interpretación oral y traducción escrita. Llame al 1-866-918-4450 (TTY:711).

English (inglés):
Attention: If you speak a language other than English, oral interpretation and written translation are available to you free of charge to understand the information provided. Call 1-866-918-4450 (TTY:711).

Diné bizaad (Navajo):
Diné k’ehjí yáníłti’go ata’ hane’ ná hólǫ́ dóó naaltsoos t’áá Diné k’ehjí bee bik’e’ashchį́įgo nich’į’ ádoolníiłgo bee haz’ą́ ałdó’ áko díí t’áá át’é t’áá jíík’e kót’éego nich’į’ ąą’át’é. Kojį’ hólne’ 1-866-918-4450 (TTY:711)

中文 (chino - Mandarin): 
若您讲中文,我们会免费为您提供口译和笔译服务。请致电 1-866-918-4450 (TTY:711)。

中文 (chino - Cantonese):
我們為中文使用者免費提供口譯和筆譯。請致電 1-866-918-4450 (TTY:711)。

Tiếng Việt (vietnamita): 
Nếu quý vị nói Tiếng Việt, có sẵn các dịch vụ thông dịch bằng lời và biên dịch văn bản miễn phí dành cho quý vị. Hãy gọi 1-866-918-4450 (TTY:711).

العربية (Arabic):  إذك انت تتحدث اللغة العربية، تتوفر لك ترجمة شفهية وترجمة تحريرية مجانًا اتصل بالرق 4450-918-866-1 (TTY: 711) .م

Tagalog: 
Kung ikaw ay nagsasalita ng Tagalog, mayroong libreng oral na interpretasyon at nakasulat na pagsasalin na maaari mong gamitin. Tumawag sa 1-866-918-4450 (TTY: 1-888-926-5180).

한국어 (coreano): 
한국어를 하실 경우, 구두 통역 및 서면 번역 서비스를 무료로 제공해드릴 수 있습니다. 1-866-918-4450 (TTY:711) 번으로 전화하십시오.

Français (francés): 
Si vous parlez français, vous disposez gratuitement d’une interprétation orale et d’une traduction écrite. Appelez le 1-866-918-4450 (TTY:711).

Deutsch (alemán): 
Für alle, die Deutsch sprechen, stehen kostenlose Dolmetscher- und Übersetzungsservices zur Verfügung. Telefon: 1-866-918-4450 (TTY:711)

Русский язык (ruso): 
Если вы говорите по-русски, услуги устного и письменного перевода предоставляются вам бесплатно. Звоните по телефону 1-866-918-4450 (TTY:711).

日本語 (japonés):
日本語を話される方は、通訳(口頭)および翻訳(筆記)を無料でご利用いただけます。 電話番号 1-866-918-4450 (TTY:711)。

فارسی (farsi): 
اگر به زباف نارسی صحبت ميکنيد, ترجمه شفاهی و کتبی بدوه نزينه بریا شما قابل دسترسی ميباشد با شمار 4450-918-866-1 (TTY: 711) ه تماس بگیرید.

ܣܘܼܪܸܬ݂ (siríaco): 

ܐܸܢ ܡܚܲܟܝܼܬܘܿܢ ܣܘܼܪܹܝܬ، ܩܪܝܼܡܘܿܢ ܠܐܵܗܵܐ ܪܲܩܡܵܐ ܩܵܐ ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ ܡܲܡܠܠܵܝܵܐ ܘܲܟܬܵܒ̣ܵܢܵܝܵܐ ܡܲܓܵܢܵܐܝܼܬ،   4450-918-866-1 (TTY: 711).

Српски (serbocroata): 
Ako govorite srpsko hrvatski, usmeno i pismeno prevođenje vam je dostupno besplatno. Nazovite 1-866-918-4450 (TTY: 1-888-926-5180).

ไทย (tailandés): 
หากคุณพูดภาษา ไทย เรามีบริการล่ามและแปลเอกสาร โดยไม่ มีค่าใช้ จ่าย โทรศัพท์ 1-866-918-4450 (TTY: 1-888-926-5180).